Print

O nás

 MOTTO MATERSKEJ ŠKOLY:

    „ Všetko, čo potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole: o všetko sa rozdeľ, hraj fér, nikoho nebi, neber nič, čo ti nepatrí, keď niekomu ublížiš, povedz prepáč, pred jedlom si umy ruky, splachuj, ži vyrovnane, trochu sa uč a trochu premýšľaj a každý deň trochu maľuj a spievaj, tancuj, hraj sa a pracuj, a ak vyrazíš do sveta, dávaj si pozor na autá, chyť niekoho za ruku a  drž sa s ostatnými pohromade.     
                                                                                                                                                               (Robert Fulghum)

Logom  materskej školy Králiček – Šikovníček.. Aj keď názov obce Králiky súvisí s prvým obyvateľom obce , väčšina  z nás si pri  jeho vyslovení   predstaví  zajaca – králika. Aj naše deti sú také temperamentné, hravé a poskakujúce , preto sa nám tento symbol zdal vhodný a výstižný.  Logo zajačika  sa nesie celým programom počas  školského roka. Využívame ho  ako   motivačný prostriedok pri práci s deťmi.

Zameranie materskej školy

Cieľom našej materskej školy je spokojné, samostatné a aktívne dieťa, ktoré budeme viesť tak , aby sa rozvíjali jeho schopnosti , bolo pripravené učiť sa, vnímať svoje okolie a komunikovať s ním. Učiť deti kamarátstvu a priateľstvu prijímať sa navzájom, spolupracovať, pomáhať si , žiť spoločne, presadzovať svoje záujmy a seba samého s ohľadom na druhých, pomáhať deťom nájsť svoje miesto medzi ostatnými.. Všetko s dobrou spoluprácou s rodinou. 

Poslaním našej MŠ je vychovať   spokojné, samostatné a aktívne dieťa, ktoré má zmysel pre zdravie, krásu s pozitívnym vzťahom k sebe samému, okoliu a prírode.

Hlavné ciele:  

1.    Rozvíjať u detí enviromentálne cítenie, vytvoriť u detí pozitívny vzťah k prírode a ochranársky postoj k životnému prostrediu

2.    Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a zabrániť vzniku nadváhy a obezity u detí

3.    Rozvíjať u detí literárno - dramatické cítenie

4.    Spolupracovať s rodinou, zapojiť verejnosť do diania v materskej škole

5.    Spolupracovať s materskými školami Tajov, Riečka

Absolvent MŠ bude :

  • vedieť  na počítači nakresliť v grafickom programe s využitím základných nástrojov jednoduchý obrázok,
  • vedieť vystúpiť pred publikom na pódiu v krátkom divadelnom predstavení,
  • vedieť roztriediť odpad (sklo, papier, plast, biologický odpad),
  • poznať základné číslovky, farby a pozdravy v anglickom jazyku,
  • vedieť vypestovať rastlinku a starať sa o ňu,
  • pripravený na vstup do základnej školy a splní požiadavky „Kresebného  testu školskej zrelosti“,
  •  vedieť pripraviť v rámci zdravej výživy jednoduchý ovocný a zeleninový šalát.
Partneri
Reklama
Copyright 2011 Webra Solutions s.r.o., webra@webra.sk